Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Арко Дизайн“ ЕООД
за ползване на интернет магазина https://zdravital.bg и за извършването на покупки на продукти през него.

Чл. 1. С кликването върху който и да е бутон, линк или приложение в сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за покупко-продажба между zdravital.bg и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните продукти.
Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

ІІ. Данни за „Арко Дизайн“ ЕООД
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Арко Дизайн“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Христо Смирненски“ 74-76 ап. 2;
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ 25
4. Данни за кореспонденция: България, София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ 25,
еmail: office@zdravital.bg, тел. 02/ 4027607;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201443036 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 399722
7. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
B. Комисия за защита на потребителите
C. Комисия за защита на конкуренцията
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201443036.

Регистрация
Чл.3. Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния продукт, като zdravital.bg не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като zdravital.bg си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Потвърждение чрез телефон
Чл.4. След натискане на бутона „Поръчка”, ще получите писмо по електронната поща с информация за Вашата поръчка. В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в интервала от 9:00 до 20:00 часа, с вас ще се свърже представител на zdravital.bg, за да потвърди Вашата поръчка и крайната цена, която трябва да заплатите. Договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен само след изрично потвърждение по телефона на заявената чрез сайт zdravital.bg поръчка.

Плащане
Чл.5. Ползвателят може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез наложен платеж. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на zdravital.bg цялата продажна цена на поръчания чрез онлайн магазин продукт. При наложен платеж ползвателят предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на продукта или продуктите и цената на доставка), посочена в товарителницата, която служи за документ, удостоверяващ плащането. С подписването на товарителницата Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на zdravital.bg сумата, представляваща продажната цена на доставения продукт.

Онлайн покупка на изплащане
Всеки Ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт или продукти на изплащане, следва да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на стоков кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по голяма от 100 (сто) лева, като в сайта са описани възможностите за стоков кредит към конкретни продукти.
Кандидатстването се извършва на телефон, посочен към конкретен продукт.
Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитна й политика.
ВАЖНО! При кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, определени от съответната финансова институция. За условията на конкретните финансови институции, кредитиращи онлайн покупки на продукти от онлайн магазина, Ползвателят се уведомява по телефона от съответната банка или финансова институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя. zdravital.bg не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др.
Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина продукт или продукти се извършва само след като zdravital.bg бъде уведомен от съответната финансова институция, че между последната и Ползвателя е подписан на хартиен носител договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Сроковете за доставка са формулирани в чл. 6 и започват да текат от момента, в който zdravital.bg получи уведомлението от съответната финансова институция.
Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес), посочени от клиента в подписания от последния
Договор за кредит.
Получаването на продукта или продуктите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка, удостоверяващ приемането и предаването на продукта или продуктите.
Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, Ползвателят задължително следва да отправи всички свои претенции за договора за кредит директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа. С оглед избягване на всякакво съмнение zdravital.bg няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на Ползвателя в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Доставка
Чл.6. Доставката на поръчан чрез онлайн магазина продукт или продукти се извършва чрез куриерски фирми Рапидо или Спиди. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Това изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Сроковете за доставка и цената за доставка са съобразени с графика на куриерската фирма за съответното населено място. Точната цена на доставка може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване при правилно попълнен пощенски код на населеното място. Датата на доставка на поръчани чрез онлайн магазина продукти се уточнява при телефонното потвърждение на поръчката, като zdravital.bg си запазва правото на промяна на датата на доставка, но след предварително уведомление на получателя. Продуктите се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
А) На служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
Б) На домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
В) При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на zdravital.bg и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса),  лицето,  извършващо доставката,  оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
Чл.7. Ползвател, който има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в четиринадесет дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като zdravital.bg ще възстанови заплатената сума в срок не по-късно от 14 календарни дни от упражняването на това право. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти, различна от стандартната, която предлага zdravital.bg. За да се упражни правото си на отказ, Ползвателят може по избор:
–  да изпрати попълнения формуляр за отказ образец N6, който е получен от zdravital.bg при доставката на продукта на адрес: гр. София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ 25
– да подаде формуляр за отказ на нашия уебсайт: www.zdravital.bg;
– да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за ползвателя начин (примерно чрез факс, писмо, изпратено по пощата, електронна поща и други).
Необходимо е също така Ползвателят да представи/изпрати оригинал от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. По нареждане на ползвателя, който е направил поръчката, крайната продажна цена ще да му бъде възстановена с пощенски запис или паричен превод.
Не може да се упражни правото на отказ в случай, че Ползвателят е употребявал продукта или продуктите по предназначение или в случай, че продуктът е разпечатан и той не може да бъде върнат поради здравни или хигиенни съображения.
Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Ползвателя; на продукти с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
zdravital.bg не носи отговорност за предоставени от ползвателя  невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Сайта или пред служител на zdravital.bg.

Неналичен продукт
Чл.8. Възможно е продуктът, който сте заявили,  да не е наличен към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай ще получите обаждане по телефон, най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от преставител на zdravital.bg за евентуално необходимото удължаване на срока за доставка или,  ако продуктът е напълно изчерпан, с възможност веднага да се откажете от заявената поръчка.

Защита на личните данни
Чл.9. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от zdravital.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчан продукт или продукти. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган,  в рамките на правомощията му по закон.

Рекламации
Чл.10. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина продукти се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: България, гр. София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ 25

Отговорност
Чл.11. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

Всички права запазени
Чл.12. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на сайт www.zdravital.bg, са собственост на „Арко Дизайн“ ЕООД или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Арко Дизайн“ ЕООД и или неговите партньори за съответния вид използване.

Други
Чл.13. zdravital.bg се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина,  по който са представени. Цялата информация,  представена на сайта,  включително, но не само: дизайн, наличности, цени и местонахождение на продуктите, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като zdravital.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай,  независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на zdravital.bg преди извършването й поръчки. zdravital.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Ползвателят и zdravital.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина продукти ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Последна актуализация: Януари 2015 г.

Безплатни доставки

На всички поръчки над 100.00 лева

Връщане спрямо ЗЗП

При проблем ще върнем пратката Ви

Високо качество

Предлагаме само качествени продукти

100% Сигурност на данните

Грижим се за Вашите лични данни