Формуляр за отказ на поръчка

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До: ………………………………………………………………. /Име на търговец/

Адрес: ..……………………………………………………….. /Адрес на регистрация/

ЕИК: ……………………………………………………….. /Булстат/

С настоящото писмо уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

  1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  6. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  7. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  8. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  9. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
  10. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Стоката е получена на дата ………………………………………

Имена: ………………………………………………………………………..

Гр./с.: …………………………………………………………………………

……………                                                                                                                        ………….…………………………….

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ